New functionality in eoMapper

Since the start in May we have consequently added new functionality to the eoMapper platform. The cloud shadow detection has been improved and shadows that occur in other services images are eliminated with eoMapper. More export formats have been added to facilitate the use together with more hard- and software.

In the latest release we focused the interface towards the farm and the fields as well as made it possible to make the analysis on any cloud free Sentinel 2 data image for the field and to compare the vegetation indices from different dates making it possible to follow the development of the crop.

Test for your self and follow the development at field level for the last three years at eoMapper.

Innovativ informationsinhämtning med drönare och satellit

Geografiska informationsbyrån har beviljats stöd för att bild en innovationsgrupp med syfte att undersöka möjligheterna att ta fram en effektiv och tydlig process för informationsinhämtning om mark- och grödtillstånd i jordbruksmark med en kombination av industridrönare med högkvalitativa flygbildskameror och fria satellitdata från Copernicusprogrammet.

Stödet delas ut av Jordbruksverket och är en del av satsningar finansierade av Europeiska jordbruksfonden och avser innovationer inom området att återställa, bevara och främja ekosystem kopplade till jordbruk, trädgård och rennäring.

.EU-flagga+Europeiska+jordbruksfonden+färg

We map forest

Forest mapping is at the heart of what we do at Geografiska informationsbyrån. As forest comprise vast areas it is as made for remote sensing and EO. Forest information can be produced for a wide range of costumers with different information needs. It might be an investor who wants to learn more about the background of the company and the natural assets it possess, a NGO investigating the exploitation of natural resources in a far off region or a company that wants to follow up harvests or other forestry practices within it’s own holdings.

timber_roadsSentinel 2 mosaic over parts of Liberia displaying the emergence of a timber road network and the subsequent partial harvest of the tropical forest.

In som geographic regions the optical sensors on Sentinel 2 and related satellites mostly detect the light reflected by clouds. In those regions Sentinel 1 is an interesting alternative with active radar, penetrating clouds and revealing the situation on the ground . Palm oil plantations in Indonesia can for example be monitored in an efficient way with Sentinel 1. Giving good opportunities to display if the pal oil produced comes from a sustainable source or from areas with past or ongoing deforestation.

sumatraSentinel 1 image over parts of Sumatra displaying both natural forest and palm oil plantations, shrimp paddies and the Taman National Park.

For detection of forest damage a combination of optic and radar satellite data is useful. With optic data changes in greenness and leaf area can be detected and small changes in both health and caused by management can thus be monitored.  Radar data can be used to detect and estimate the effects of wind throws even if the sky continues to be cloudy as often during winter and autumn.

windthrowsClearings of different sizes displayed with a plant phenology index at a test site in mid Sweden.

With very high resolution imagery the status of individual trees can be monitored and single tress detected an mapped. This is of interest for both forestry and park management. In combination with lidar data more information can be extracted and presented as texture and height are important information distinguishing between trees, shrubs and other vegetation.

TradkarteringTrees mapped in the southern Swedish city Jönköping, displaying the analytical strength in the combination of EO and lidar data.

 

 

We map water

Water can be mapped for several reasons and in several different ways.
Together with WSP has Geografiska informationsbyrån mapped the surface area of hydro power reservoirs in northern Sweden. This was done as part of analysis of the current water volume in the reservoirs and can be done on a regular basis to monitor the potential supply potential of hydro energi.

Namnlös

For the Swedish Geological Survey, SGU,   Geografiska informationsbyrån has  developed a method to detect ditches and other hydrological disturbances in Swedish peatlands. The method is based on lidara data and atomated analyses of the Swedish National Height model with a spatial resolution of two meters.

Namnlös2

Risk of flooding can be mapped with to create risk maps for spatial planning and insurance  companies, e.g.. The map below is a flood risk map over Järfälla municipality north of Stockholm based on the 2m National Height grid of Sweden.

The future extent of water can be mapped, e.g. for the since more than 100 years planned and debated Stiegler´s Gorge reservoir and hydropower dam in Tanzania, cutting of the Rufiji river and if built creating a huge inland water body in the Selous  wilderness. The analysis was made in GEE.

stieglers

Mapping water can lead to mapping of none water. Oil plattforms in the North Sea are distinkt in the Sentinel 1 data. Water is dark and the platforms are bright as stars on a night sky in August.

riggs

Sometimes the water is ubstructing the mapping as is the case of habitat mapping in coastal waters. Sentinel 2 data is a excellent base for habitat mapping in clear waters, and can be used habitat mapping even in Swedish waters.Namnlöst

 

Temperaturreglering

Geografiska informationsbyrån presenterade C/O City och arbetet med ekosystemtjänster och temperaturreglering på två konferenser under våren 2016. På Arbeta smart inom planering och byggande som ULI arrangerade gjordes det tillsammans med Louise Hård af Segerstad från Albaeco och på Kartdagarna presenterade Tobias Edman själv.

I arbetet med temperaturreglering har vi använt Google Earth Engine för att skapa en tjänst som snabbt och enkelt identifierar de varmaste och svalaste platserna i en stad eller i ett landskap. Sammanfattningsvis är svarta tak varma, vatten och skog svala.

Namnlöst 7

 Kontakta oss för mer information och offert.

Mapathon på Götgatan 15

Den 13 maj är det dags för Mapathon på Götgatan 15, det börjar klockan 9 på morgonen och fortsätter hela dagen. Det är bara att droppa in om man vill göra en insats. Det krävs dock en anmälan på mapathon.splashthat.com, för att vi skall veta hur många som kommer.

 

Ett Mapathon är ett event för nykartering eller förbättring av kartdata i områden med behov av uppdaterade data. Begreppet är myntat av Open Street Map och är ett sätt att formalisera den frivilliga karteringen som är grunden bakom Open Street Map och att skapa en social miljö för kartering.

mapathon

Missing Maps, initierat av det Amerikanska  och Brittiska Röda Korset, Humanitarian Open Street Map Team och Läkare utan Gränser, syftar till att skapa ett tillförlitligt kartunderlag i områden i behov av humanitära insatser.

Karteringen delas upp i två delar:

1) kartering i prioriterade områden utförd av volontärer över hela jorden, som följs upp med,

2) lokala insatser för att namnsätta och kontrollera genomförda karteringar.

Som en del av volontärernas kartering anordnas Mapathons.

Det som behövs för ett Mapathon är en vilja att förbättra världen, bra internetuppkoppling, och kunskap om flyg- eller satellitbildstolkning.

Allt det finns på Geografiska informationsbyrån, Götgatan 15.

 

 

Copernicus and Sentinel data

Den 9 november berättade Tobias om Copernicusprogrammet på Kartografiska sällskapets seminarium om fotogrametri och fjärranalys.

Copernicus är ett samarbete mellan ESA och EU med syfte att samla in information kring vår miljö och att följa statusen i jordens ekosystem samt att samla in information kring katastrofer och för EU:s säkerhetsarbete.

Bild05

Inom Copernicus har sex olika teman identifierats: land, hav, atmosfär, naturolyckor, säkerhet och klimatförändring. Det är sex teman som är nära kopplade till varandra och som inte helt går att separera. inom varje tema finns ett antal produkter som kommer produceras och tillgängliggöras via temaspecifika portaler.

Den data som Copernicus produkterna bygger på skall i första hand samlas in med satelliter i Sentinelserien. Sammanlagt blir det 6 olika sorters satelliter som samlar in data om den fysiska världen på ett stortantal olika sätt. Några av sensorerna är aktiva, c-bandsradar på på Sentinel-1 och höjdmätare på Sentinel-3. Andra är passiva och de fångar in data i stort antal separata färgkanaler för att kunna ge information om allt från alger i vatten och vegetation på land till atmosfärens sammansättning och mängden kväveoxider i fartygens avgaser. Data från Sentinelsatelliterna kommer göras publikt tillgängliga utan kostnad.

Det finns en stor mängd applikationer för både de färdiga produkterna och  för de data som kommer tillgängliggöras från de olika satelliterna. Det kan röra sig om att följa utvinningen av jordartsmineraler i det innersta Kongo, sättningar i berget till följd av gruvdrift i Lappland, tillgången till vatten och bete för Australiensiska biffkor eller övervakning av sjöfart i sydkinesiska havet och konstruktionen av nya öar där. Överallt där det finns mänsklig aktivitet kommer den kunna följas med de sensorer som finns på Sentinelsatelliterna. Det är bara vår innovationskraft och kundernas behov som sätter gränserna.

Bild12

 

 

 

 

Frihet att brinna

Sedan två och en halv vecka är jag egen företagare, stolt ägare och inspirerad partner. Tillsammans med två vänner och kollegor, Sara och Greger, har jag startat och påbörjat processen att skapa Geografiska Informationsbyrån. Bara namnet gör mig nervös, det lovar något, det tvingar och formar oss. Det kräver att vi är noggranna och seriösa samtidigt som det ger möjlighet till ironi, humor och självdistans.

Än så länge är friheten fantastisk, vi har ett lounge-medlemskap på Epicenter Stockholm, inga fasta platser, inga fasta tider och inga krav på tidsredovisning eller debitering. Vårt mål och vår uppgift är att skapa det vi brinner för. När den tiden kommer, när formandet bär frukt och leveranserna till kunderna skall färdigställas kommer tidsredovisningen bli viktig, närvaron nödvändig och debiteringen i fokus. Men nu är vi i brand, i brand för kunder, i brand för affärer, i brand för geodata, satellitbilder och algoritmer; vi är i brand för Geografiska Informationsbyrån.

Med hjälp av Olle Torgny har vi tagit fram ett varumärke, stött och blött allt det vi är och sökt ett sätt att kondensera ner detta i en form eller ett koncept. Hur mycket är namnet, hur mycket är innehållet. Hur mycket skall vi vara som medverkande i filmen Tinker Tailor Soldier Spy och hur mycket skall vi signalera cutting edge och geodata-innovation. En intressant och spännande erfarenhet för förstagångs-entreprenörer i brand.

På den här platsen kommer vi beskriva våra projekt visioner och drömmar. Det kommer vara mycket satellitbilder och miljö, massor av geodata och innovation, små utredningar av rent intresse -allt det som vi brinner för.

Tobias Edman