Copernicus and Sentinel data

Den 9 november berättade Tobias om Copernicusprogrammet på Kartografiska sällskapets seminarium om fotogrametri och fjärranalys.

Copernicus är ett samarbete mellan ESA och EU med syfte att samla in information kring vår miljö och att följa statusen i jordens ekosystem samt att samla in information kring katastrofer och för EU:s säkerhetsarbete.

Bild05

Inom Copernicus har sex olika teman identifierats: land, hav, atmosfär, naturolyckor, säkerhet och klimatförändring. Det är sex teman som är nära kopplade till varandra och som inte helt går att separera. inom varje tema finns ett antal produkter som kommer produceras och tillgängliggöras via temaspecifika portaler.

Den data som Copernicus produkterna bygger på skall i första hand samlas in med satelliter i Sentinelserien. Sammanlagt blir det 6 olika sorters satelliter som samlar in data om den fysiska världen på ett stortantal olika sätt. Några av sensorerna är aktiva, c-bandsradar på på Sentinel-1 och höjdmätare på Sentinel-3. Andra är passiva och de fångar in data i stort antal separata färgkanaler för att kunna ge information om allt från alger i vatten och vegetation på land till atmosfärens sammansättning och mängden kväveoxider i fartygens avgaser. Data från Sentinelsatelliterna kommer göras publikt tillgängliga utan kostnad.

Det finns en stor mängd applikationer för både de färdiga produkterna och  för de data som kommer tillgängliggöras från de olika satelliterna. Det kan röra sig om att följa utvinningen av jordartsmineraler i det innersta Kongo, sättningar i berget till följd av gruvdrift i Lappland, tillgången till vatten och bete för Australiensiska biffkor eller övervakning av sjöfart i sydkinesiska havet och konstruktionen av nya öar där. Överallt där det finns mänsklig aktivitet kommer den kunna följas med de sensorer som finns på Sentinelsatelliterna. Det är bara vår innovationskraft och kundernas behov som sätter gränserna.

Bild12

 

 

 

 

Greater Copenhagen -Construction and land development during 30 years

Time series analysis is a powerful tool to understand and interpret landscapes. Time laps videos are good ways to display the power of time series analysis. The videos below have been made with the Google Earth Engine platform and are made up of Landsat 5 and Landsat 8 imagery from the last 30 years. The dynamics of the agricultural land is displayed as evident shifts in the patch work of the fields. Also striking is the expansion of the port areas in both Malmö and Copenhagen. The expansion of the northern harbor in Malmö is specially displayed in the second video.

The construction of the Øresundsbron took place during the time of the satellite data acquisitions. The building of the artificial island Peberholm (Pepper Island) is striking 19 seconds in to the film and the bridge itself can been seen as thin line connecting Peberholm with Sweden.

The southern harbor of Malmo was ones the birth place of large ships built at the Kockums Ship yard. After the era of ship yards in Sweden was closed the southern harbor was planned and built as a residential area. Meanwhile the northern harbor expanded significantly to meet the demands of increasing amounts of goods arriving on container ships. This is evident in the last of the two videos.