Kravspecifikation för Collaborative Ground Segment Sweden (CGSS) för Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen har för avsikt att upphandla ett system, Collaborative Ground Segment Sweden (CGSS), som är tänkt som en nationell samlingspunkt för Sentinel- och liknande data av särskilt svenskt intresse.

Rymdstyrelsen har låtit göra två utredningar rörande en svensk plattform för tillgängliggörande av data från Sentinelsatelliterna. Den ena utredningen syftade till att fastställa användarnas behov och den andra till att föreslå möjliga tekniska lösningar för en sådan plattform. De båda utredningarna utgör grunden för den kravspecifikationen som Geografiska Informationsbyrån skall ta fram.

I tillägg till kravspecifikationen skall Geografiska Informationsbyrån gör en utökad användaranalys för att belysa aspekter som inte hanns med i den tidigare rapporten. Bland annat skall behov och möjligheter med molntjänster belysas.

Kommentera