Användarutvärdering av projekt Skånestrand för SGU

Syftet med uppdraget är att utvärdera användbarheten hos de produkter som levererats i projekt Skånestrand.

Under perioden 2012 – 2015 har SGU genomfört projekt Skånestrand. Syfter med projektet är att förse kommuner och andra aktörer med bättre underlag för att kunna planera för och hantera risker relaterade till klimatförändringar och kusterosion. Kartläggningen har gjorts på land och till havs och sammanfogats till en sömlös karta över strandzonen. Resultaten från Skånestrand redovisas i en kartvisare som kan nås via SGU:s hemsida, samt i rapportform.

Kommentera