Kravspecifikation för Collaborative Ground Segment Sweden (CGSS) för Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen har för avsikt att upphandla ett system, Collaborative Ground Segment Sweden (CGSS), som är tänkt som en nationell samlingspunkt för Sentinel- och liknande data av särskilt svenskt intresse. Rymdstyrelsen har låtit göra två utredningar rörande en svensk plattform för tillgängliggörande av data från Sentinelsatelliterna. Den ena utredningen syftade till att fastställa användarnas behov och den … Fortsätt läsa Kravspecifikation för Collaborative Ground Segment Sweden (CGSS) för Rymdstyrelsen

Användarutvärdering av projekt Skånestrand för SGU

Syftet med uppdraget är att utvärdera användbarheten hos de produkter som levererats i projekt Skånestrand. Under perioden 2012 – 2015 har SGU genomfört projekt Skånestrand. Syfter med projektet är att förse kommuner och andra aktörer med bättre underlag för att kunna planera för och hantera risker relaterade till klimatförändringar och kusterosion. Kartläggningen har gjorts på land … Fortsätt läsa Användarutvärdering av projekt Skånestrand för SGU

Identifiering av hydrologiskt påverkade torvmarker för SGU

Den övergripande målsättningen med projektet är att ta fram en robust metod för att identifiera torvmarker som är påverkade av dikning och/eller täktverksamhet. Metoden ska sedan utvärderas vad det gäller träffsäkerhet och noggrannhet. Utgångspunkten är att torvmarker > 25 Ha som finns med SGU:s digitala jordartskarta skall bedömas. Ingen åtskillnad görs mellan kärr- respektive mossetorv … Fortsätt läsa Identifiering av hydrologiskt påverkade torvmarker för SGU

Tobias Edman

Tobias Edman är Filosofie Doktor i Biologi. Tobias arbetar med hållbar markanvändning, geografisk innovation och öppna data tillsammans med både nationella och internationella organisationer. För närmare information om projekt som Tobias varit delaktig i och hans CV rekommenderar vi en närmare titt på Tobias Edmans profil på LinkedIn. För kontakt maila tobias.edman@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 746. Vill du träffas och prata innovation och … Fortsätt läsa Tobias Edman

Greger Lindeberg

Greger Lindeberg är Filosofie Doktor i  Geologi. Greger arbetar med klimatanpassning, geologi, hydrologi och naturrelaterade risker för tillämpningar inom samhällsplanering och riskbedömning. För närmare information om projekt som Greger varit delaktig i och hans CV rekommenderar vi en närmare titt på Greger Lindebergs profil på LinkedIn. För kontakt maila greger.lindeberg@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 806.

Sara Wiman

Sara Wiman är Civilingenjör med inriktning mot Lantmäteri. Sara arbetar med utveckling inom teknikområdena GIS och fjärranalys för bland annat urban 3D-modellering, markanvändningskartering och förändringsanalyser. För närmare information om projekt som Sara varit delaktig i och hennes CV rekommenderar vi en närmare titt på Sara Wimans profil på LinkedIn. För kontakt maila sara.wiman@geografiskainformationsbyran.se eller ring 070-52 00 912.